Zeist heeft 1 miljoen euro extra over

met bollenzaterdag 09 april 2016 16:40

In de raadsvergadering van maart heeft de raad van Zeist € 1.000.000,- mogen verdelen. Gelukkig hebben we als oppositiepartijen nog een flinke sociale draai aan de besteding kunnen geven

Op grond van de uitkomsten van de september en de decembercirculaire ontstaat er een extra bestedingsruimte van ongeveer € 1 miljoen. Het gaat dan om gelden die vanuit het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. Normaliter worden deze meevallers meegewogen in de voorjaarsnota, echter in dit geval heeft de coalitie gemeend dit bedrag direct te moeten aanwenden. De argumentatie hierbij was om extra realisatie impulsen te geven aan lopende projecten. Het resterende bedrag van € 200.000  zal vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat en dan bestemd kunnen worden voor voeding RIOZ en Bomenfonds. 

Besteding coalitie:
€ 200.000,- Centrum/economie
€ 100.000,- Vluchtelingen en samenleving
€ 150.000,- Wegen en openbare ruimte
€ 100.000,- Cultuur en recreatie
€ 50.000,-   Communicatieplan Raad
€ 150.000,- Democratische vernieuwing
€ 150.000,- Diversen

De niet coalitie fracties hebben in het debat bezwaar gemaakt tegen deze handelswijze en de argumentatie op basis waarvan deze gelden zijn toegekend. Dit leidde tot een standpunt van de coalitie dat de niet coalitie partijen werden gevraagd een bestemming te geven aan de resterende € 200.000. Op zichzelf een mooi gebaar, maar plaatste onze fractie wel voor een lastige afweging, nl: Doen we eraan mee, dan verliezen we ook het recht van spreken om te bepleiten dat het beter is om dit soort zaken in de voorjaarsnota te behandelen. Doen we er niet aan mee, dan zullen anderen keuzes gaan maken met deze gelden waar we het mogelijk niet mee eens zijn, en die we ook niet kunnen beïnvloeden.

Uiteindelijk heeft de fractie besloten om met alle niet coalitie partijen een amendement op het voorstel van de coalitie op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande 7 punten.  Daarbij heeft de ChristenUnie/SGP zich vooral hard gemaakt om ook degenen die het moeilijk hebben mee te laten profiteren van deze meevaller. Het betreft dan vooral de punten 3 en 6.

1. Het realiseren van een neutrale bezoekruimte, een onafhankelijke veilige plek waar ouders onder toezicht en begeleiding hun kinderen kunnen zien en voor kinderen/jongeren met een bezoekregeling in samenwerking met het CJG voor een periode van 2 jaar (€ 35.000);

2. Het ter beschikking stellen van 20 PC’s met internetaansluiting op openbare plekken (Koppeling, Bibliotheek, Gemeentehuis, etc.) voor burgers die niet beschikken over een eigen PC (€ 35.000);

3. Het uitvoeren van een maatjesproject (methode à la ReconnAct Zeist) met circa 30 mensen die langjarig in de bijstand zitten om hen (een aantal) stapjes hoger op de participatieladder, dan wel aan het werk te krijgen (€ 60.000);

4. Het verlenen van een eenmalige bijdrage van € 50.000 in de verbouwingswerkzaamheden van de “Ezelsociëteit”;

5. Een eenmalige startsubsidie aan de Stichting Leergeld van € 20.000 voor het steunen van kinderen van armere gezinnen om deel te nemen aan het onderwijs dat bij hun talenten past met de daarbij behorende binnen – en buitenschoolse activiteiten onder het motto “Nu meedoen is straks meetellen”;

6. Het uitvoeren van de pilot geschatte kosten € 30.000 in 2016, die zich richt op de stapelingseffecten en de daaruit voortvloeiende financiële problemen van de doelgroep die gevormd wordt door de chronisch zieken en gehandicapten tot een inkomensgrens van 150% van het minimum inkomen. En daarbij binnen de pilot geconstateerde schrijnende gevallen door middel van maatwerk tegemoet te komen.

7. Het uitvoeren van een verkenning naar welke gebouwen (kantoren, zorginstellingen, etc. die vrijkomen) zich lenen voor herbestemming, bijvoorbeeld omzetting naar woningen (€ 15.000).

Doordat het een samenspel is tussen de niet-coalitie partijen is het een zeer divers overzicht geworden. De fractie is wel blij met het resultaat dat van de € 245.000 aan extra gelden, er € 90.000 zijn toekend aan de voorstellen die mede door ChristenUnie/SGP fractie zijn ingebracht.

« Terug