Het waterschap

BvV_Gemaal_Friesland-800.jpgdonderdag 02 maart 2023

Op 15 maart kun je jouw stem uitbrengen voor het waterschap. Maar wat doen ze eigenlijk voor jou?

Anders dan provincies en gemeenten, die veel verschillende taken hebben, houden waterschappen zich alleen bezig met het beheer van het water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden (waterstaatszorg). Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop provincies en gemeenten wel taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig.

Ook op een andere manier heeft het waterschap veel met de provincie te maken. De provincie kan namelijk waterschappen oprichten en opheffen. Daarnaast is de provincie belast met het toezicht op het functioneren van de waterschappen.

Welke taken vervullen de waterschappen en hoe delen ze die met het Rijk?

Zorg voor de waterkering

Door al het water in en om Nederland is het gevaar van overstromingen groot. Waterkering betekent dat het water moet worden tegengehouden. Het Rijk is verantwoordelijk voor de kustlijn, de dijken langs de grote rivieren en de stormvloedkeringen en dammen zoals die in Zeeland bestaan. De waterschappen moeten op hun beurt de dijken en andere waterkeringen van kleinere waterlopen en de Nederlandse duinen onderhouden.

Zorg voor de hoeveelheid water

Bij deze taak gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. Dat kan voor een deel worden geregeld door een juiste aan- en afvoer van water. Het Rijk beheert onder meer het niveau van het water van de grote rivieren en het IJsselmeer, terwijl de waterschappen regionaal het waterpeil regelen en bewaken.

Zorg voor de kwaliteit van het water

Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Zo zorgen de waterschappen voor de zuivering van het afvalwater dat huishoudens op de riolen lozen. Daartoe beheren de waterschappen meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zorg voor de water- en vaarwegen

Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en bedienen van sluizen en bruggen en de zorg voor beschoeiingen en bermen.

De waterschappen zorgen dus voor de zuivering van het rioolwater, maar ze houden zich niet bezig met de aanleg en het onderhoud van de riolering. Dat is een taak van de gemeenten. Ook de drinkwatervoorziening ligt niet op het bordje van de waterschappen. Daarvoor zijn de waterleidingbedrijven verantwoordelijk, maar die werken wel samen met de waterschappen. Tot slot bemoeien waterschappen zich wel met de zorg voor het grondwater, maar hierin spelen ook provincies en gemeenten een belangrijke rol.

Hiervindt je de site van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waaronder de gemeente Zeist valt. 

 

« Terug