Bijdrage Algemene Beschouwingen 2016 ChristenUnie/SGP

Gemeentehuis zijkantzaterdag 31 oktober 2015 19:26

De ChristenUnie/SGP is niet gerust op de erg liberale koers die het college van VVD, D66, Seyst.nu en het CDA voert. De begroting en vooral de visie op lastenverlichting zoals die gepresenteerd is ademt individualisme. De burger van Zeist moet steeds meer zelf doen en de overheid trekt zich terug. Wij zien weinig oog voor de zwakkeren in de samenleving, zij die zich niet (eenvoudig) kunnen organiseren of van zich kunnen laten horen.

De begroting voor 2016 zoals die door het college is gepresenteerd is redelijk vlak, veel zaken zijn going concern. Maar tussen de regels door lezen we wel dat dit college een richting op wil die ons verontrust. Een gemeente die zich steeds verder terug trekt en een burger die het vooral maar zelf moet uitzoeken. En ja, de gemeente is geen EHBO-doos, maar we moeten als gemeente de burger die minder goed gebekt is en minder in staat is zich te organiseren niet in de kou laten staan. En of dit college van VVD, D66, Seyst.nu en CDA daar oog voor heeft betwijfelen wij. In de notitie over lastenverlichting wordt duidelijk geschreven dat subsidies heroverwogen worden en besparingen daarop terecht komen bij huizenbezitters, ondernemers en mensen van buiten Zeist (verlaging toeristenbelasting). Onbegrijpelijk! Subsidies verlagen en niet ten gunste laten komen aan ALLE Zeistenaren! Ook wil dit college de OZB verlagen...dit kost de samenleving € 155.000 en komt alleen ten goede aan huizenbezitters, niet aan de minder bedeelden in de samenleving. Hoezo is het motto van dit college "Samen kansen pakken"? Onbegrijpelijk dat het CDA, D66 en Seyst.nu zo gewillig achter dit stokpaardje van de VVD aanlopen. Samen met de PvdA heeft de ChristenUnie/SGP een ander doel voor die € 155.000,- voorgesteld: Leegstandsbeleid, zorg voor gevulde winkels is Zeist. Ook steunen we het initiatief van GroenLinks en SP om dit geld uit te geven aan een "kindpakket".

De ChristenUnie/SGP heeft ook een motie ingediend die tot doel heeft relaties te versterken als die hun eerste kind verwachten. Uit onderzzoek blijkt dat 80% van de jonge stellen bij een eerste kind enige vorm van een crises meemaken. Om dit te voorkomen kan de gemeente via bijvoorbeeld het CJG, vooraf preventieve hulp aanbieden. Resultaat is een stabielere realtie, daardoor een stabieler gezin en daardoor een stabielere samenleving. Zie ook het artikel "investering in realties". 

We zijn blij met de intentie van het college om meer betaalbare woningen te gaan bouwen en de investeringen in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed sluiten ook prima aan op ons verkiezingsprogramma.

We wensen het college, de raad, de ambtenaren en alle burgers betrokken bij besluitvorming van harte Gods zegen toe op het werk dat gedaan wordt voor ALLE inwoners van Zeist.

De volledige bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2016 van de ChristenUnie/SGP kunt u hier vinden. 

« Terug